Tuesday, December 18, 2012

ހިތް އެދެނީ...11

ބައިގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން ޒިޔާން ނިކުތުމާ އެކީ އިފާޝާ ފާހާނާއަށް ވަނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ފެން ވަރާލައިގެން އިފާޝާ ނިކުތް އިރު ޒިޔާން ކޮޓަރިއަކު ނެތެވެ. އެގަޑީގައި ޒިޔާން ބޭރަށް ދިޔައީޔޭ ހިތަށް އަރާ ކަންބޮޑުވެ ހުރެ އިފާޝާ ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. ނަމަވެސް ކާމޭޒު ކައިރީގައި ކޮފީތައްޓެއް ހިފައިގެން އިން ޒިޔާން ފެނިފައި އިފާޝާގެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނެވެ.

އިފާޝާ ނިކުތުމުން ޒިޔާން ބަލާލިއެވެ.

"އިފާ އޮށޯވޭ، އަހަރެންވެސް މިދަނީ" ޒިޔާން ބުންޏެވެ.

އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އިފާޝާ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން ޒިޔާން ވަން އިރުވެސް އިފާޝާ އޮތީ ހޭލައެވެ. ޒިޔާން ވަނުމާއެކު ބިއްދޮށަށް އެނބުރި އޮތް އިފާޝާ ލޯ މަރާލީ ހޭލާ އޮތް ކަން ޒިޔާންއަށް ނާންގަން ވެގެންނެވެ.

އެނދު ކައިރީގައި އިރުކޮޅަކު އިފާޝާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ޒިޔާން އޮށޯތެވެ. ލޯ މަރާލި ނަމަވެސް ނިންޖެއް ނައެވެ. އެރޭ ދެމީހުންވެސް ހޭދަ ކުރީ ނުނިދައެވެ.

Tuesday, December 11, 2012

ހިތް އެދެނީ...10


ޒާޔާގެ އަޑަށް އިފާޝާއާ ޒިޔާން ސިހުނެވެ. ޒިޔާން އިފާޝާގެ މޫނާ ދެތިން އިންޗި ދުރުވެލިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ޒާޔާގެ އަޑު ނީވުމުން ޒިޔާން އަނެއްކާވެސް ތިރިވެލިއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތެދުވެ ލޯމަރާ    ބާރުކޮށްލަމުން ޒިޔާން އިސްތަށިގަނޑުގައި ދެއަތުން ފުނާ އަޅާލީ ކޮޓަރީގެ ދޮރު  ކައިރިން ޒާޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުމުންނެވެ.

ދޮރު ހުޅުވާލި އަޑާއެކު ޒިޔާން އިފާޝާގެ އަތުގައި ހިފާ ތެދުވުމަށް އެހީވިއެވެ. ދެއަތުން ލޮލާ މޫނު ފޮހެލީ އެވަގުތަށް އެޅުނު ހުރަހާ މެދު ނުރުހުނު ވަރުންނެވެ.

"މަންމާ، ޒާއަށް ކުޅި ވެއްޖެ" އިފާޝާ ގާތަށް އައިސް ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ.

"ހިނގާ ފެން ބޯން" އިފާޝާ އެނދުން ތެދުވިއެވެ.

ހިތް އެދެނީ...9

"އިފާ އަންނަ އިރު ޒާވެސް ގެންނާނީ، ފަހުން ސަނާ އައިމަ ޒާ އަލުން އެކޮޓަރިއަށް ބަދަލު ކުރާނީ. އޭރުން ސަނާވެސް އެކަންޏެއް ނުވާނެއެއްނު؟" ޒިޔާން ބުންޏެވެ.

ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އެ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލްތައް ބަންދު ވުމާ އެކު ރަމްޒިއްޔާއާ ޒިޔާންގެ ދޮންތަ ޒީނިޔާއާ ޒީނިޔާގެ ތިން ކުދިންގެ އިތުރުން ޒިޔާދުގެ ދަރިފުޅުވެސް މާލެ އައެވެ. ޒީނިޔާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު ސަނާ ސްކޫލަށް ވެއްދުމުގެ ކަންތައް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ފަހު އެމީހުން މާލޭގައި ތިބީ އިތުރު ތިން ހަފްތާ ވަން ދެނެވެ. އެދުވަސްކޮޅު ތެރޭ ގޭތެރޭގައި ވަރަށް ފޯރި ގަދަ ވިއެވެ. އެންމެން އެކީ ސަކަރާތް ޖަހާ މަޖާ ކުރުމުގައި ވަގުތު ހޭދަ ވިއެވެ. ޒާޔާއާ އާނާވެސް ސަނާއާ ސަނީހްއާ ސުމާ އަދި ޝިޔާއާ ވަރަށް ރައްޓެހި ވިއެވެ. އިފާޝާއަށްވެސް އެމީހުން ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ.

Tuesday, November 27, 2012

ހިތް އެދެނީ...8

"އިފާ، އަހަރެން އިފާއާ ވާހަކައެއް ދައްކަން އުޅޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ... ނޭނގެ ކިހިނެއް ކަމެއް މިވާހަކަ ފަށާނީ..." އަނެއްކާވެސް އާނާގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ޒިޔާން ބުންޏެވެ.

އިފާޝާގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސް ވެގެން ދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތު އާމިރު އެދުނު ކަންތައް މަތިން އިފާޝާ ހަންދާން ވިއެވެ. އާމިރުގެ ބަސްތައް އިފާޝާގެ ހިތުގައި ތަކުރާރު ވަމުން ދިޔައެވެ. ޒިޔާން ދައްކަން އެއުޅެނީ އެވާހަކައޭ އިފާޝާގެ ހިތަށް އެރީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

"ކޮން ވާހަކައެއް؟" އިސް ޖަހައިގެން އިނދެ މަޑުމަޑުން އިފާޝާ އަހާލިއެވެ.

"އާމިރު ކުރި ވަސިއްޔަތުގެ ވާހަކަ..." ހަމަ އެއިން ގޮތަށް ޒިޔާން ބުންޏެވެ.
އިފާޝާ އެއްޗެއް ނުބުނެ އިނެވެ.

"އިފާ ހަނދާން އެބަ ހުރިތަ؟" ޒިޔާން އަހާލިއެވެ.
އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން އިފާޝާ ބޯޖަހާލިއެވެ.

"މިހުރިހާ ދުވަހު އަހަރެން އަޅާނުލާ ހުރީ... އިފާ ވިހަން ދެން. އޭގެ ކުރިން އެކަން ނުވާނެތީ... އެކަމަކު މިހާރު... އިފާއަށް އެނގޭ ދޯ ދެން ވާނެ ގޮތް؟" ޒިޔާން ވާހަ ދެއްކީ ޖެހިލުން ވެ ހުރެކަން އިފާޝާއަށްވެސް އެނގުނެވެ.

Tuesday, November 6, 2012

މަގޭ ދަރިފުޅާ.............


"މަންމާ، ޔާން ބަސް އަހާނަމޭ... ބަސް އަހާނަމޭ... ބަސް އަހާނަމޭ... ބަސް އަހާނަމޭ...
މަންމާ ޔާންއާ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ ޕްލީޒް... ޕްލީޒް... ވާހަކަ ދައްކަބަލަ... ވާހަކަ ދައްކަބަލަ...
މަންމާ، ބުނެބަލަ ޔާން ދެކެ ލޯބި ވެޔޭ... ބުނެބަލަ ޕްލީޒް... މަންމަ ޔާން ދެކެ ލޯބި ވެޔޭ ބުނެބަލަ..."

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ އާދޭސް އަހަރެންގެ ހިތާ ސިކުނޑީގައި ތަކުރާރު ވަމުން ދިޔައެވެ. އެއް ފަހަރަކު ދެ ފަހަރަކު ނޫނެވެ. ވިހި ތިރީސް ފަހަރަކުވެސް ނޫނެވެ. އެތައް އެތައް ސަތޭކަ ފަހަރަކުއެވެ.

އަހަންނަށް ލޯމަރާލަމުން ދެކަންފަތުގައި އަތް އަޅާ ބާރުކޮށްލެވުނެވެ.